Οδηγίες χρήσης του Εργαλείου Υπολογισμού Δυναμικού Απομάκρυνσης CO2 (CO2RCCT) δενδρωδών καλλιεργειών

Tool settings Το πρώτο βήμα είναι ο Χρήστης να εισέλθει στο φύλλο εργασίας "Tool settings" (εικονίδιο ανοικτού πράσινου χρώματος) και να επιλέξει την χώρα (Ελλάδα, Ιταλία ή Ισπανία) στην οποία θα εφαρμόσει το CO2RCCT και κατόπιν την γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί από το CO2RCCT.
Οι διαθέσιμες επιλογές γλώσσας εξαρτώνται από την επιλεγμένη χώρα (τα Αγγλικά είναι κοινή δυνατότητα επιλογής και για τις 3 χώρες).
 
     
Input Στο φύλλο εργασίας "Input" (εικονίδιο κοραλί χρώματος) ο Χρήστης πρέπει να εισάγει πληροφορίες και δεδομένα για την δενδρώδη καλλιέργεια που τον ενδιαφέρει.
Οι Ερωτήσεις Q1 και Q2 είναι υποχρεωτικές και πρέπει να απαντηθούν πριν τις υπόλοιπες Ερωτήσεις.
Σχετικά με τις υπόλοιπες Ερωτήσεις (Q3 έως Q13.5), ακόμα και εάν ο Χρήστης δεν διαθέτει δεδομένα ή την γνώση για να τις απαντήσει, ο σχεδιασμός του CO2RCCT εξασφαλίζει την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων ανακτώντας τα μη-συμπληρωμένα δεδομένα που λείπουν από την back-end υποστηρικτική Βάση Δεδομένων.
Εάν τα πεδία Q9.1, Q10.1, Q10.3, Q10.5, Q10.7 δεν συμπληρωθούν από τον Χρήστη, το CO2RCCT θα θεωρήσει την αντίστοιχη απάντηση ως θετική (π.χ. ναι χρησιμοποιούνται λιπάσματα) και θα προχωρήσει στους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας δεδομένα που θα ανακτήσει από την back-end Βάση Δεδομένων.
Στην περίπτωση που ο Χρήστης αποφασίσει να αλλάξει την επιλογή χώρας στο φύλλο εργασίας "Tool settings" ενώ είναι σε εξέλιξη "τρέξιμο" του CO2RCCT, πρέπει να αλλάξει αντίστοιχα την επιλογή γεωγραφικής περιοχής στην Ερώτηση Q2 αλλιώς το CO2RCCT δεν θα συνεχίσει την σωστή λειτουργία του.
Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι είναι σημαντικό ο Χρήστης να διαβάσει και ακολουθήσει τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε επιμέρους Ερώτηση του φύλλου εργασίας "Input".
 
     
Results Τα αποτελέσματα που εξάγονται από την λειτουργία του CO2RCCT παρουσιάζονται στο φύλλο εργασίας "Results" (εικονίδιο γαλάζιου χρώματος).
Παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα (Ετήσιο Δυναμικό Απομάκρυνσης CO2, Συνολική Ετήσια Απομάκρυνση CO2, Συνολικές Ετήσιες Εκπομπές CO2) καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των επιμέρους τμημάτων του CO2RCA (Ετήσια Απομάκρυνση CO2 λόγω της παραγωγής ξυλώδους βιομάζας, Ετήσια Απομάκρυνση CO2 λόγω της παραγωγής βιομάζας καρπών, Ετήσια Αποθήκευση CO2 στο έδαφος ως άνθρακας απορριπτόμενης βιομάζας, Ετήσιες Εκπομπές CO2 λόγω της χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ορυκτών καυσίμων και ηλεκτρισμού). Σε κάθε επιμέρους τμήμα, οι συνιστώσες παράμετροι επίσης υπολογίζονται και παρουσιάζονται.
Επιπλέον, το Κέρδος CO2 λόγω της εφαρμογής "πράσινων" καλλιεργητικών πρακτικών υπολογίζεται και παρουσιάζεται ανά περίπτωση.
Για όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι αντίστοιχοι Δείκτες Δυναμικού Απομάκρυνσης CO2 (ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας, ανά μονάδα συγκομιδής, ανά δένδρο) υπολογίζονται και παρουσιάζονται.
Σημείωση: εάν εμφανιστεί #DIV/0! αντί για αριθμητικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ένα ή περισσότερα από τα σχετικά στατιστικά δεδομένα YD (Yield Density), PD (Planting Density) and S (Surface of tree crop plantation) δεν είναι διαθέσιμα στην back-end Βάση Δεδομένων για την συγκεκριμένη επιλεχθείσα γεωγραφική περιοχή.
 
     
Database Η back-end Βάση Δεδομένων που υποστηρίζει την λειτουργία του CO2RCCT περιέχει διάφορους συντελεστές και δεδομένα που έχουν προέλθει από διαφορετικές πηγές οι οποίες αναφέρονται αντίστοιχα.
Η εν λόγω Βάση Δεδομένων περιλαμβάνεται στα φύλλα εργασίας του εδώ αρχείου .xlsx με εικονίδια μαύρου χρώματος.
Αυτά τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν επίσης τις εξισώσεις, παραδοχές και λογικούς συνειρμούς που συνιστούν τον Αλγόριθμο Δυναμικού Απομάκρυνσης CO2 δενδρωδών καλλιεργειών (CO2RCA) βάσει του οποίου το CO2RCCT πραγματοποιεί τους υπολογισμούς του.
Παρόλο που αυτά τα φύλλα εργασίας είναι προσβάσιμα από τον Χρήστη, συμβουλεύεται να μην μεταβάλλει ή τροποποιήσει δεδομένα ή εξισώσεις διότι σε τέτοια περίπτωση το CO2RCCT μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.
Τα μόνα δεδομένα που ο Χρήστης θα μπορούσε να αντικαταστήσει με άλλα πιθανώς πιο κατάλληλα για την περίπτωση του, είναι αυτά που βρίσκονται εντός των μαύρων κελιών με τους λευκούς χαρακτήρες.